Struktura organizacyjna

  PDF

Uczestnicy projektu posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów. Zespół projektowy tworzą osoby z dużym doświadczeniem merytorycznym i organizacyjnym. Kadra brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych.
Zdobyła również niezbędne doświadczenie realizując projekty inwestycyjne i szkoleniowe w trakcie poprzedniego okresu programowania 2004-2006, w ramach:

 • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wszystkie zainteresowane strony mają pełną jasność co do celów, które projekt ma osiągnąć, w jaki sposób mogą zostać osiągnięte, w jakim stopniu strony ponoszą odpowiedzialność za powodzenie projektu, wszyscy uczestnicy mają dokładnie określone kompetencje.
Zespół projektowy stale współpracuje z zespołami badawczymi, przedstawicielami jednostek administracyjnych Instytutu oraz Uniwersytetów i specjalistami zewnętrznymi w celu realizacji projektu zgodnie z przyjętymi zasadami oraz przepisami.

Diagram nr 2. przedstawia strukturę organizacyjną projektu.
Na szczycie znajduje się koordynator projektu, który jest w pełni odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu. Następnie zostały przedstawione zależności pomiędzy przedstawicielami zespołu projektowego, badawczego i obsługi administracyjnej.

Pracownicy będą wymieniać się informacjami w trakcie regularnych spotkań projektowych.
Wprowadzone zostały niezbędne procedury, dzięki którym zostanie zagwarantowana sprawna i terminowa realizacja
projektu.
Zespoły badawcze tworzą zarówno młodzi naukowcy, jak i eksperci z dziedziny chemii, fizyki oraz inżynierii materiałowej z bogatym dorobkiem naukowym i doświadczeniem w realizacji projektów mających zastosowania w praktyce gospodarczej.

W projekcie przewidziano zespół projektowy, który będzie wykonywał następujące zadania:

 • Koordynator projektu (INTiBS PAN)
  prof. dr hab. Przemysław Dereń – nadzór nad kompleksową realizacją projektu, koordynacja działań na wszystkich poziomach (współpraca z całym personelem projektu), opracowanie sprawozdań i przekazywanie raportów, archiwizacja dokumentów, współpraca z instytucją wdrażającą, udzielanie wsparcia merytorycznego w wykonywaniu zadań, zabezpieczenie bazy technicznej i merytorycznej.
 • Lider ds. wdrażania projektu (Uniwersytet Gdański)
  prof. dr hab. Marek Grinberg- pomoc w zarządzaniu projektowym oraz podejmowanie decyzji bieżących w podmiocie współpracującym, opracowanie dokumentacji, archiwizacja dokumentów, kontakty z potencjalnymi beneficjentami, rozwiązywanie bieżących problemów, kontrola merytoryczna i finansowa zadań realizowanych przez zespół badawczy Uniwersytetu Gdańskiego, zabezpieczenie bazy technicznej i merytorycznej.
 • Lider ds. wdrażania projektu (Uniwersytet Wrocławski)
  prof. dr hab. Eugeniusz Zych- pomoc w zarządzaniu projektowym oraz podejmowanie decyzji bieżących w podmiocie współpracującym, opracowanie dokumentacji, archiwizacja dokumentów, kontakty z potencjalnymi beneficjentami, rozwiązywanie bieżących problemów, kontrola merytoryczna i finansowa zadań realizowanych przez zespół badawczy Uniwersytetu Wrocławskiego, zabezpieczenie bazy technicznej i merytorycznej.
 • Specjaliści ds. monitoringu
  opracowanie narzędzi ewaluacyjnych (sprawozdania, raporty itp.), monitoring i ewaluacja formatywna (zgodność prac z harmonogramem, ocena ich jakości i skuteczności), kontrola merytoryczna oraz finansowa projektu, przygotowanie dokumentacji do części sprawozdawczej
 • Specjaliści ds. finansowych
  opracowanie raportów finansowych, sporządzanie wniosków płatniczych i kontrola przy gotowania bieżącej dokumentacji – kadr, płac, przelewów, faktur, umów, wyciągów bankowych
 • Specjalista ds. promocji
  realizacja koncepcji promocji projektu, w tym popularyzacja osiągnięć naukowych zespołów badawczych oraz kontakty z otoczeniem zewnętrznym, przygotowanie oraz dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Zarządzanie projektem opierać się będzie na comiesięcznych spotkaniach roboczych, na których zespół projektowy po uzgodnieniu z zespołami badawczymi zda sprawozdanie z realizacji zadań oraz uzgodni szczegółowy plan pracy na kolejny okres (uwzględniając wyniki monitoringu, ewaluacji oraz wszelkie zachodzące zmiany).