Wyniki badań

  PDF

Uzyskane w projekcie zgłoszenia patentowe:

Luminofor i sposób jego wytwarzania, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.394669 z 26.04.2011 r.; Patent nr 216169 przyznany decyzją z dnia 22.07.2013 r.
Luminofor i sposób jego otrzymywania, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.399864 z 09.07.2012 r.; Patent nr 220075 przyznany decyzją z dnia 4.12.2014 r.
Luminofor i sposób jego otrzymywania, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.399977 z 16.07.2012 r.; Patent nr 220185 przyznany decyzją z dnia 4.12.2014 r.
Sposób otrzymywania długo życiowego luminoforu emitującego światło widzialne    i długo życiowy luminofor emitujący światło widzialne otrzymany tym sposobem, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.400441 z 20.08.2012 r.
Sposób otrzymywania związków spinelowych o wysokiej intensywności emisji i ich zastosowanie, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.400559 z 29.08.2012 r.
Sposób syntezy bezwodnych związków fluorków K2LnF5, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.400715 z 10.09.2012 r.
Sposób otrzymywania luminoforu i jego zastosowanie, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.400742 z 11.09.2012 r.; Patent nr 219758 przyznany decyzją z dnia 24.11.2014 r.
Nowe sulfonyloamidofosforany, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.400814  z 18.09.2012 r.; Patent  przyznany decyzją z dnia 4.09.2015 r.
Nowe kompleksy jonów lantanowców sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie,  Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.400815  z 18.09.2012 r.; Patent  przyznany decyzją z dnia 10.08.2015 r.
Sposób otrzymywania luminoforu światła białego i jego zastosowanie, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.401344 z 25.10.2012 r.; Patent nr 220342 przyznany decyzją z dnia 8.12.2014 r.
Sposób otrzymywania syntetycznego minerału i jego zastosowanie, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.402010 z 12.12.2012 r.
Termoluminescencyjny materiał dozymetryczny wysokoczuły dla promieniowania beta, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.403964 z 20.05.2013 r.
Sposób wytwarzania pirofosforanów, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.404483 z 27.06.2013 r.
Materiał czynny do wytwarzania luminoforów oraz jego zastosowanie, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.408594 z 17.06.2014 r.
Sposób stabilizacji wyższego stanu ładunkowego (n+1)+ jonu lantanowca (RE) w układzie matryca nieorganiczna – REn+/RE(n+1)+ w warunkach redukcji w celu otrzymania luminoforów w ww. układzie i sposób kontroli stężenia lantanowca (RE) na danym stopniu utlenienia [(n+1)+ lub n+] w układzie matryca nieorganiczna – REn+/RE(n+1)+ w luminoforze, Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.411621
Luminofor ortofosforanowy domieszkowany Eu2+ i sposób jego wytwarzania,  Urząd Patentowy RP, zgłoszenie P.413170 z 17.07.2015 r.

 

Oferty wdrożenia:

1. Metoda badania charakterystyk spektroskopowych oraz lokalizacji poziomów energetycznych jonów ziem rzadkich w pasmie wzbronionym z użyciem komór wysokociśnieniowych z kowadłami diamentowymi (DAC)
2. Metoda stabilizacji wyższego stanu ładunkowego (n+1)+ jonu lantanowca (RE) w układzie Ortokrzemian Strontu – Eu2+ /Eu3+ w warunkach redukcji w celu otrzymywania luminoforów w ww. układzie
3. Metoda syntezy nanokryształów CaAl2SiO6:Eu
4. Metoda syntezy ortofosforanów typu „whitlockite”
5. Metoda syntezy pirofosforanów typu MIMIIIP2O7
6. Metoda syntezy polikryształów CaB6O10:Eu3+
7. Metoda syntezy syntetycznego α- kordierytu
8. Metoda testowania potencjalnej barwy luminoforu za pomocą wysokiego ciśnienia
9. Metoda syntezy luminoforu Y3Al5O12-xN2x/3:Ce3+
10. Metoda syntezy kompleksów lantanowców z sulfonyloamidofosforanami
11. Technologia stabilizacji jonów aktywatorów na +2 stopniu utlenienia w ortofosforanach metali na +3 stopniu utlenienia
12. Niskotemperaturowa hydrotermalna metoda otrzymywania ortofosforanów
13. Niskotemperaturowa hydrotermalna metoda otrzymywania ortofosforanu itru
14. Metoda wytwarzania binarnego siarczku strontu domieszkowanego cerem o emisji w zakresie czerwonym i podczerwonym oraz absorpcji w zakresie 200-600 nm
15. Metoda syntezy luminoforu długożyciowego opartego na monokrzemianie strontu Sr2SiO4:Eu2+/Ti4+
16. Metoda syntezy termoluminescencyjnego materiału dozymetrycznego Sr1.98Eu0.02SiO4
17. Metoda syntezy S-SiAlONu (Ba-SiAlON)
18. Nowe luminofory światła białego na bazie K5Li2LnF10
19. Nowy luminofor na bazie granatu
20. Metoda syntezy bezwodnych fluorków typu K2GdF5
21. Metoda syntezy krzemianu wapniowo-potasowego K2Ca2Si2O7

 

Spis publikacji uzyskanych w wyniku działania projektu NEW LOKS:

 1. A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, A. Dobrowolska, E. Zych, High pressure and time resolved luminescence spectra of Ca3Y2(SiO4)3 doped with Eu2+and Eu3+, J. Phys. Cond. Matter., 25 (2013), 025603.
 2. A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, P. Cai, S. I. Kim, H. J. Seo, Luminescence properties of different Eu sites in LiMgPO4:Eu2+, Eu3+, J. Phys. Condens. Matter., 26 (2014), 385401.
 3. A. Baran, J. Barzowska, M. Grinberg, S. Mahlik, K. Szczodrowski, J. Zorenko, Binding energies of Eu2+ and Eu3+ ions in β-Ca2SiO4 doped with europium, Optical Materials, 35 (2013),  2107–2114.
 4. M. Behrendt, K. Szczodrowski, S. Mahlik, M. Grinberg, High pressure effect on charge transfer transition in Y2O2S:Eu3+, Optical Materials, 36 (2014), 1616–1621.
 5. J. Cybińska, C. Lorbeer, E. Zych, A.-V. Mudring, Ionic liquid-based synthesis : a low-temperature route to nanophosphates, ChemSusChem, 4 (2011), 595-598.
 6. J. Cybińska, C. Lorbeer, A.-V. Mudring, Ionic liquid assisted microwave synthesis route towards color-tunable luminescence of lanthanide-doped BiPO4, Journal of Luminescence, 170 (2016),  641–647.
 7. P. J. Dereń, D. Stefańska, M. Ptak, M. Mączka, W. Walerczyk, G. Banach, Origin of Violet-Blue Emission in Ti-Doped Gahnite, J. Am. Ceram. Soc., 97 (2014), 1883–1889.
 8. P.J. Dereń, A. Watras, A. Gągor, R. Pązik, Weak crystal field in yttrium gallium garnet (YGG) submicrocrystals doped with Cr3+, Crystal Growth and Design, 12 (2012), 4752-4757.
 9. P.J. Dereń, K. Maleszka-Bagińska, P. Głuchowski, M.A. Małecka, Spectroscopic properties    of Nd3+in MgAl2O4 spinel nanocrystals, J. of Alloys and Compounds, 525 (2012), 39-43.
 10. A. Dobrowolska, E. Zych, Forcing Eu3+ into Different Positions in the BaHfO3 Host and Its Spectroscopic Consequences, Chem. Mater., 22 (2010), 4652-4659.
 11. A. Dobrowolska, E. Zych, Multicolor Luminescence from Ca3Y2(SiO4)3: Eu2+, Eu3+  Material, MRS Proceedings, 1342 (2011), mrss11-1342-v03-21.
 12. A. Dobrowolska, E. Zych, Luminescence of Tb-doped Ca3Y2(Si3O9)2 Oxide Upon UV and VUV Synchrotron Radiation Excitation.,  J. Solid State Chem., 184 (2011), 1707-1714.
 13. A. Dobrowolska, E. Zych, Spectroscopic Characterization of Ca3Y2Si3O12:Eu2+, Eu3+  Powders in VUV-UV − vis Region , J. Phys. Chem. C, 116 (2012), 25493-25503.
 14. M. Grinberg, Excited states dynamics under high pressure in lanthanide-doped solids,  Journal of Luminescence, 131 (2011), 433–437.
 15. M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych and G. Boulon,  Nd3+ dopant influence on the structural and spectroscopic properties in microcrystalline La2Mo2O9 molybdate, Optical Materials, 41 (2015), 21–31.
 16. E. Kasprzycka, V. Trush, V.M. Amirkhanov, L. Jerzykiewicz, P. Gawryszewska, Structural and photophysical properties of lanthanide complexes with N-(diphenylphosphoryl)-4-methylobenzenesulfonamide, Optical Materials, 37 (2014), 476-482.
 17. E. Kasprzycka, V.A. Trush, L. Jerzykiewicz, V.M. Amirkhanov, P. Gawryszewska, Structural and spectroscopic properties of Nd complexes with sulfonylamidophosphate type ligands, Journal of Luminescence, 170 (2016), 348–356.
 18. B. Kukliński, D.Wileńska, S. Mahlik, K. Szczodrowski, M. Grinberg, A.M. Kłonkowski, Luminescent GeO2–Pb–Bi2O3 glasses co-doped with Tb3+1 and Eu3+: Excitation energy transfer and color chromaticity, Optical Materials, 36 (2014), 633–638.
 19. D. Kulesza, E. Zych, Managing the Properties of Lu2O3:Tb,Hf Storage Phosphor by Means of Fabrication Conditions, J. Phys. Chem. C, 117 (2013), 26921−26928.
 20. D. Kulesza, J. Cybińska, E. Zych, Anomalous Red and Infrared Luminescence of Ce3+ ions in SrS:Ce Sintered Ceramics, J. Phys. Chem. C, 119 (2015), 27649–27656.
 21. A. Lazarowska, S. Mahlik, M. Krośnicki, M. Grinberg and M. Malinowski, Pressure-induced phase transition in LiLuF4: Pr3+  investigated by an optical technique, J. Phys. Cond. Matter., 24 (2012) 115502.
 22. A. Lazarowska, S. Mahlik, M. Grinberg, C. Yeh, R. Liu, Pressure dependence of the Sr2Si5N8:Eu2+ luminescence, Journal of Luminescence, 159 (2015), 183-187.
 23. K. Lemański, P.J. Dereń, Spectroscopic properties of Dy3+ ions in CaTiO3 nano-perovskites, Journal of Luminescence, 145 (2014), 661-664.
 24. K. Lemański, P.J. Dereń, Luminescent properties of LaAlO3 nanocrystals, doped with Pr3+ and Yb3+ ions, Journal of Luminescence, 146 (2014), 239-242.
 25. K. Lemański, M. Stefański, D. Stefańska, P.J. Dereń, Luminescent properties of Eu3+ ions in CaB6O10 polycrystals, Journal of Luminescence, 159 (2015), 219–222.
 26. K. Lemański, M. Babij, M. Ptak, Z. Bukowski, P.J. Dereń, Spectroscopic properties of LaZnPO polycrystals doped with Nd3+ ions, Journal of Luminescence, 165 (2015), 88–93.
 27. R. Lisiecki, VUV and UV-vis optical study on KGd2F7 luminescent host doped with terbium and co-doped with europium, Journal of Luminescence, 143 (2013), 293-297.
 28. C. Lorbeer , J. Cybińska, E. Zych, A.-V. Mudring, Highly doped alkaline earth nanofluorides synthesized from ionic liquids, Optical Materials, 34 (2011), 336-340.
 29. S. Mahlik, K. Wiśniewski, M. Grinberg, H.J. Seo, Low temperature luminescence of KMgF3:Eu2+ crystal, Optical Materials, 33 (2011), 996-999.
 30. S. Mahlik, A. Lazarowska, M. Grinberg, T. Liu, R. Liu, Luminescence Spectra of β SiAlON/Pr3+  Under High Hydrostatic Pressure, J. Phys. Chem. C, 117 (2013), 13181−13186.
 31. S. Mahlik, A. Lazarowska, A. Speghini, M. Bettinelli, M. Grinberg, Pressure evolution of SrxBa1-x(NbO2)3: Pr3+, x=1/2 and 1/3 luminescence, Journal of Luminescence, 152 (2014), 62-65.
 32. S. Mahlik, A. Lazarowska, M. Grinberg, J.-P.R. Wells, M.F. Reid, Luminescence properties of MgF2:Yb2+ at high hydrostatic pressure, Journal of Luminescence, 169 (2016) 788–793.
 33. D. Pasiński, E. Zych, J. Sokolnicki, Relationship between structure and luminescence properties in Ce3+ or Ce3+, Mn2+-doped garnet phosphors for use in white LEDs, Journal of Luminescence, 169 (2016), 862–867.
 34. D. Pasiński, E. Zych, J. Sokolnicki, Ce3+ to Mn2+ energy transfer in Sr3Y2Ge3O12:Ce3+, Mn2+ garnet phosphor, J. of Alloys and Compounds, 653 (2015), 636-642.
 35. R. Pązik, A. Watras, L. Macalik, P. J. Dereń, One step urea assisted synthesis of polycrystalline Eu3+ doped KYP2O7 – luminescence and emission thermal quenching properties, New J. Chem., 38 (2014), 1129-1137.
 36. R. Pązik, K. Zawisza, A. Watras, K. Maleszka-Bagińska, P. Boutinaud, R. Mahiou, P.J. Dereń, Thermal quenching mechanisms of the Eu3+ luminescence in Ca9Al(PO4)7 obtained by citric route, Materials Research Bulletin, 48 (2013), 337-342.
 37. R. Pązik, K. Zawisza, A. Watras, K. M-Baginska, P. Boutinaud, R. Mahiou, P.J. Dereń, Temperature induced emission quenching processes in Eu3+-doped La2CaB10O19,  J. Mater. Chem, 22 (2012), 22651–22657.
 38. M. Puchalska, E. Zych, M. Sobczyk, A. Watras, P. Dereń, Effect of charge compensation on up-conversion and UV excited luminescence of Eu3+ in Yb3+-Eu3+ doped calcium aluminate CaAl4O7, Materials Chemistry and Physics, 147 (2014), 304–310.
 39. M. Puchalska, E. Zych, M. Sobczyk, A. Watras, P. Dereń, Cooperative energy transfer in  Yb3+-Tb3+ co-doped CaAl4O4 upconverting phosphor, Materials Chemistry and Physics, 156 (2015), 220-226.
 40. R. Reisfeld, M. Grinberg, V. Levchenko, B. Kukliński, S. Mahlik, S. Magdassi, M. Grouchko, Sol-gel glasses with Enhanced Luminescence of Laser Dye Rhodamine B due to Plasmonic Coupling by Copper Nanoparticles, Optical Materials, 36 (2014), 1611–1615.
 41. D. Rudnicka, P.J. Dereń, Preliminary spectroscopic properties of K4SrSi3O9 doped with Eu3+, Optical Materials, 35 (2013), 2531-2534.
 42. S.K. Sharma, A. Bessiere, G. Sraiki, B. Viana, P.J. Dereń, D. Rudnicka, A. Watras, N. Basavaraju, K.R. Priolkar, T. Maldiney, D. Scherman, C. Richard, Optical properties and storage capabilities in AB2O4:Cr3+ (A=Zn, Mg, B=Ga, Al), Proceedings of SPIE, Oxide-based Materials and Devices V, 89870J (2014).
 43. J. Sokolnicki, Upconversion luminescence from Er3+ in nanocrystalline Y2Si2O7:Er3+ and Y2Si2O7: Yb3+,Er3+phosphors, Materials Chemistry and Physics, 131 (2011), 306-312.
 44. J. Sokolnicki , Rare Earths (Ce, Eu, Tb) doped Y2Si2O7  phosphors for white LED, Journal of Luminescence, 134 (2013), 600-606.
 45. J. Sokolnicki, E. Zych, Synthesis and Spectroscopic Investigations of Sr2Y8(SiO4)6O2: Eu2+, Eu3+ Phosphor for White LEDs , Journal of Luminescence, 158 (2015), 65–69.
 46. D. Stefańska, M. Stefański, P.J. Dereń, Synthesis and spectroscopic characterization of the K4BaSi3O9:Eu3+, Optical Materials, 37 (2014), 410–413.
 47. K. Szczodrowski, A. Chruścińska,J. Barzowska, K. Przegiętka,K. Anders,R. Piramidowicz, M. Grinberg, Influence of Ti4+ on the long lasting luminescence of Sr2SiO4:Eu2+, RSC Advances, 5 (2015), 65236-65244.
 48. W. Walerczyk, A. Kubiak, D. Stefańska, P.J. Dereń, Combinatorial synthesis of Ca(0.98+a)Eu0.02Al2Si(1+b)O(6+y), (a=0, 0.5, 1; 0≤b≤1; 0≤y≤2), Journal of Luminescence, 169 (2016), 874-878.
 49. A. Watras, A. Matraszek, P. Godlewska, I. Szczygieł, J. Wojtkiewicz B. Brzostowski, G. Banach, J. Hanuza, P. J. Dereń, The role of the Ca vacancy in the determination of the europium position in the energy gap, its valence state and spectroscopic properties in KCa(PO3)3, Physical Chemistry Chemical Physics, 16 (2014), 5581-5588.
 50. A. Watras, R. Pązik, P.J. Dereń, Optical properties of Ce3+ doped ABO3 perovskites (A=La, Gd, Y and B=Al, Ga, Sc), Journal of Luminescence, 133 (2013), 35–38.
 51. A. Watras, P.J. Dereń, R. Pązik, K. Maleszka-Bagińska, Upconversion luminescence properties of nanocrystallite MgAl2O4 spinel doped with Ho3+ and Yb3+ ions, Optical Materials, 34 (2012), 2041-2044.
 52. D. Wileńska, K. Szczodrowski, S. Mahlik, B. Kukliński, M. Grinberg, A.M. Kłonkowski, White emitting phosphors based on glasses of the type 10AlF3–10TiO2–39PbO–30H3BO3–10SiO2–xEu2O3–(1−x)Tb2O3: An energy transfer study, Journal of Luminescence, 166 (2015), 54-59.
 53. E. Zych, A. Dobrowolska, A. Wiatrowska, Luminofory. w: Misja nauk chemicznych pod red. Bogdana Marcińca – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2011, 404-418.
 54. E. Zych, D. Kulesza, Energy Recovery from Lu2O3:Tb,Hf Ceramic Storage Phosphors, Z. Naturforsch., 69B (2014), 165–170.
 55. E. Zych, D. Kulesza, J. Zeler, J. Cybińska, K. Fiaczyk, A. Wiatrowska, SrS:Ce and LuPO4:Eu sintered ceramics. Old phosphors with new functionalities, ECS Journal of Solid State Science and Technology, 5 (2016), R3078-R3088.

 

Spis wystąpień konferencyjnych uzyskanych w wyniku działania projektu NEW LOKS:

2010

PhoBiAAnnual Nanophotonics International Conference “PANIC”, April 28-30, 2010, Wrocław, Poland

 1. “Spectroscopic properties of Nd3+ ions in CaTiO3 perovskite”, K.Lemański, P. J. Dereń.
 2. “Spectrocscopic properties of nanocrystalline Y3Ga5O12 doped with Cr3+ ions”, A. Watras, P. J. Dereń, M. Babij, M. Zawadzki.

Photoluminescence in rare earths:  PHOTONICS MATERIALS AND DEVICES (PRE’10), April 28-30, 2010, Firenze, Italy

 1. “Spectroscopic characterization of various Eu2+ sites in Ca2SiO4:Eu2+ and Ba2SiO4:Eu2+”,M. Grinberg.

International Symposium on Optical Manipulation of Quantum Information in Solids, May 26-28, 2010, Paris, France

 1. “Size dependent phase transition in LaAlO3 nanocrystals”, P. J. Dereń.

17th International Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solids (DPC’ 10), June 20–25, 2010, Argone, USA

 1. “On tuning of spectroscopic properties of LaAlO3: Pr3+ nanocrystallites”, P. J. Dereń.
 2. “Effects of pressure and temperature  on the luminescence of Ca2SiO4 :Eu2+ and Ba2SiO4:Eu2+ ”, J. Barzowska, A. Baran, R. S. Meltzer, M. Grinberg.
 3. ”Excited states dynamics under high pressure”, M. Grinberg.

6th International Conference on Rare Earth Development and Application, August 02-06, 2010, Beijing, China

 1. “Engineering Luminescent Properties of BaHfO3:Eu with Spectroscopically Inert Y3+ or La3+ Co-Dopants”, A. Dobrowolska, E. Zych.
 2. “Excited states of Eu2+ and Pr3+ ions in fluoride and oxide lattices”, M. Grinberg.
 3. “High pressure and time resolved luminescence spectra of Gd3Ga5O12: Pr3+ crystal”, M. Grinberg.

Shanghai Institute of Ceramics, CAS, August 11, 2010, Shanghai, China

 1. “Y3+ and La3+ Ions as Co-Dopants Positioning the Eu3+ Activator in the BaHfO3 Host”, E. Zych, A. Dobrowolska.

Excited States of Transition Elements (ESTE), September 04-09, 2010, Piechowice, Poland

 1. “White Colour Emission from Singly Doped Ca3Y2(Si3O9)2:Tb3+ ”, A. Dobrowolska, E. Zych.
 2. “Excited states of rare earth ions in crystals  under high hydrostatic pressure”, M. Grinberg.   
 3. “Luminescence of Ca2SiO4 :Eu2+ and Ba2SiO4:Eu 2+ at high hydrostatic pressure”, J. Barzowska, A. Baran, S. Mahlik,                M. Grinberg, R. S. Meltzer.
 4. “Upconversion luminescence from Er3+ in nanocrystalline Y2Si2O7:Er3+ and Y2Si2O7:Er3+, Yb3+ phosphors”, J. Sokolnicki.
 5. “Properties of ZnWO4:Eu3+ nanocrystals prepared by means of different techniques”, M. Guzik, E. Zych.
 6. “Structural Characterization and Spectroscopic Properties of LaAlO3 Nanocrystals”, K. Lemański, A. Gągor, V. Kinzhybalo, P. J. Dereń.
 7. “Spectroscopic Properties of Nd3+ ions in CaTiO3 Perovskite”, K. Lemański, P.J. Dereń.
 8. “Spectroscopic Properties of Nanocrystalline Y3Ga5O12 Doped With Cr3+ ions”, A.Watras, P. Dereń, M. Babij, M. Zawadzki.
 9. “Spectroscopic Properties of Ho3+ ions in CaTiO3 Perovskite”, P.J. Dereń, K. Lemański.

E-MRS 2010 Fall Meeting, September 13–17, 2010, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

 1. ”Size dependent LaAlO3 crystal structure”, A. Gągor, K. Lemański, P. J. Dereń.
 2. “Low temperature luminescence of KmgF3:Eu2+crystal”, M. Grinberg.

XXIII. Tage der Seltenen Erden – Terrae Rarae 2010, October 06-08, 2010, Bayreuth, Germany

 1. “Directing Eu3+ into Different Positions in BaHfO3 Host with Y3+ or La3+ Co-Dopants”, E. Zych, A. Dobrowolska.

Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and 17th Room Temperature Semiconductor Detector Workshop, October 30 – November 08, 2010, Knoxville, USA

 1. “Spectroscopy of BaHfO3:Eu,Li Activated Phosphors under Excitation with VUV/UV and X-Rays”, A. Dobrowolska, E. Zych.

7th European-Israeli Workshop on “Materials for and by Optics” UCBLyon1′s Library (Bibliothèque), December 8-9, 2010, Villeurbanne, France

 1. “Properties of ZnWO4:Eu3+ nanocrystals prepared by means of different techniques”, M. Guzik, E. Zych.
 2. “Lu2SiO5:Ce Sintered Ceramic Scintillators and their Spectroscopic Properties Related to Single Crystal”, A. Grezer, E. Zych.

2011

MRS Spring Meeting, April 24-29, 2011, San Francisco, USA

 1. “Altering Luminescent Properties of BaHfO3:Eu by Co-Dopants and Fabrication Parameters”, E. Zych, A. Dobrowolska.
 2. “Multicolour luminescence from Ca3Y2(SiO4)3:Eu3+, Eu3+ material”, A. Dobrowolska, E. Zych.

4th International Conference ENVIRONMENTAL DEGRADATION OF ENGINEERING MATERIALS – EDEM & 5th Conference MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGIES – COMET, May 16-18, 2011, Gdańsk, Poland

 1. “Modern materials for luminescence lamps and LED’s”, M. Grinberg.

The Second International Conference on RARE EARTH MATERIALS (REMAT), June 13-15, 2011, Wroclaw, Poland

 1. “Luminescence properties of nanocrystalline MgAl2O4 spinel doped with Ho3+ and Yb3+ ions”, A. Watras, P. J. Dereń, R. Pązik, K. Maleszka.
 2. “Anti-Stokes emission in MAl2O4 aluminates (where M = Zn Mg, Ca, Sr, Ba) doped with Ho3+, Er3+, Yb3+ ions”, P. J. Dereń.
 3. “Mixed Metal Oxide Nanoparticels. Case Study of BaTiO3”, R. Pązik, P. J. Dereń.
 4. “Luminescence properties of dysprosium(III) ions in LaAlO3 nanocrystalites”, K. Lemański, P.J. Dereń, R. Pązik.
 5. “Influence of the alkaline earth on spectroscopic properties of neodymium doped MAl2O4 (where M = Mg, Ca, Sr) alkaline aluminate oxides”, K. Maleszka-Bagińska, P. Głuchowski, V. Kinzhybalo, P. J. Dereń.
 6. “Luminescence in MgAl2O4 spinel doped with Ti3+ ions”, V. Kinzhybalo, K. Maleszka-Bagińska, R. Pązik, P. J. Dereń.
 7. “Synthesis and Luminescence Characterization of CaYAlO4:Eu a New Red Phosphor for white LED”, A. Dobrowolska, E. Zych, M. Czechańska.
 8.  “Sulfonylamidophosphate type ligands as new sensitizers of visible and near-infrared luminescence in LnIII complexes”, E. Kasprzycka, V. A. Trush, L. Jerzykiewicz, T. Krachko, V. M. Amirkhanov, P. Gawryszewska.
 9. “Optical properties of Eu3+ ions in a nano-scale zinc tungstates – white light emitting luminophors”, M. Guzik, E. Zych.

26th Rare Earth Research Conference, June 19-23, 2011, Santa Fe, New Mexico, USA

 1. “Spectroscopy of nano-spinels doped with Rare Earth ions”, P. J. Dereń.
 2. “Luminescence peculiarities of the rare-earth doped ABO3 (A – Ba2+,Ca2+, Sr2+, La3+; B – Ti4+, Al3+, Ga3+ and In3+) mixed metal oxides”, R. Pązik, P. J. Dereń.
 3. “Effects of pressure and temperature on the luminescence of Ca3Y2(SiO4)3:Eu phosphors”, A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, A. Dobrowolska, E. Zych.
 4. “Rare Earths (Ce, Eu, Tb) doped Y2Si2O7 for white LED phosphors”, J. Sokolnicki.
 5. “Sulfonylamidophosphate type ligands as new sensitizers of visible and near-infrared luminescence in LnIII complexes”, P. Gawryszewska, V. A. Trush, L. Jerzykiewicz, T. Krachko, E. Kasprzycka, V. M. Amirkhanov.
 6. “High pressure luminescence and time resolved spectra of CaMoO4: Pr3+“, S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg.
 7. “High pressure spectroscopy of uranium doped Cs2NaYCl6“, M. Behrendt, M. Grinberg, M, Karbowiak.
 8. “Pressure dependence of Pr3+ luminescence in site symmetries in CaF2“,A. Lazarowska, S. Mahlik, M. Grinberg, M. Malinowski.
 9. “Effects of pressure and temperature on the luminescence of Ca3Y2(SiO4)3:Eu phosphor”, A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, A. Dobrowolska, E. Zych.

16th International Conference on Luminescence (ICL’11), June 26 – July 1, 2011, Ann Arbor, Michigan, USA

 1. “Optical properties of Ce3+-doped AXO3 perovskites (A=La, Gd, Y and X=Al, Ga,Sc)”, A. Watras, P. J. Dereń, R. Pązik, K. Maleszka.
 2. “White and green up-conversion emission of LaAlO3 doped with Pr3+ and Yb3+ ions”, K. Lemański, R. Pązik, P. J. Dereń (otrzymane wyróżnienie za najlepszy poster).
 3. “Optical Properties Of Chromium Doped AAl2O4 (A=Mg, Ca, Sr, Zn) Nanocrystals: Comparative Study”, P. J. Dereń.
 4. “A Comparative Studies Of The Structure Evolution and Luminescence Properties Of Tb3+ Doped LaXO3, X – Al3+, Ga3+, In3+ Oxide Series Obtained By Different Approaches”, R. Pązik, P. J. Dereń, K. Lemański, R. J. Wiglusz, L. Kępinski, V. G. Kessler.
 5. “Luminescence colour tunning in the Eu-activated CaO-SiO2 and Ca3Y2(SiO4)3 hosts”A. Dobrowolska, E. Zych.
 6. “Upconversion luminescence from Er3+ in nanocrystalline Y2Si2O7:Er3+ and Y2Si2O7:Er3+, Yb3+ phosphors”, J. Sokolnicki.
 7. “Sulfonylamidophosphate type ligands as new sensitizers of visible and near-infrared luminescence in LnIII complexes”, P. Gawryszewska, V. A. Trush, L. Jerzykiewicz, T. Krachko, E. Kasprzycka, V. M. Amirkhanov.
 8. “Spectroscopic characterization of Ca2SiO4:Eu2+ at ambient and high hydrostatic pressure”, J. Barzowska, A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg.
 9. “High pressure and time resolved luminescence spectra of CaMoO4: Pr3+ crystal”, S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli.
 10. “High pressure luminescence and time resolved luminescence spectra of La2Be2O5: Pr3+”, M. Grinberg, S. Mahlik, M. Malinowski.
 11. “Alkaline earth fluorides- efficient nanophosphors”, C. Lorbeer, J. Cybinska, E. Zych, A.V. Mudring.
 12. “Nanophosphates from task-specific ionic liquids”, J. Cybinska, C. Lorbeer, E. Zych, A.V. Mudring.
 13. “Photoluminescence properties of nanocrystalline tungstates doped with Eu3+ ion prepared by means of microwave assisted solvothermal process”, M. Guzik, E. Zych.

The Third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, July 17-22, 2011, Gdańsk, Poland

 1. “Spectroscopic properties of neodymium doped spinel nanopowders”, K. Maleszka-Bagińska, P. Głuchowski, P. J. Dereń.
 2. “Spectroscopic properties of MAl2O4 aluminates (where M = Zn, Mg,Ca, Sr, Ba) doped with Rare Earth ions”, P. J. Dereń, V. Kinzhybalo, K. Maleszka, R. Pązik, A. Watras.
 3. “Evaluation of the quantum cutting prospects of the AAl2O4 synthetic spinels co-doped with Pr3+ and Yb3+ ions”, R. Pązik, A. Watras, K. Maleszka, V. Kinzhybalo, P.J. Dereń.
 4. “Efficient up-conversion emission in LaAlO3 nanocrystals doped with Er3+, Ho3+, and Yb3+ ions”, K. Lemański, P. J. Dereń.
 5. “Red emission in ZnAl2O4 spinel doped with Ti3+ ions”, V. Kinzhybalo, P. J. Dereń, K. Maleszka, R. Pązik, A. Watras.
 6. “Upconversion emission in XAl2O4 spinels (X = Ca, Sr) codoped with Ho3+ and Yb3+ ions”, A. Watras, P. J. Dereń, R. Pązik, K. Maleszka, V. Kinzhybalo.
 7. “Artificial lighting. Where are we heading?”, E. Zych, A. Dobrowolska.
 8. “Luminescence of Ca3Y2(SiO4)3 doped with Eu2+ and Eu3+”, A.Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, A. Dobrowolska, E. Zych.
 9.  “Pressure-induced phase transition in LiLuF4: Pr3+ investigated by optical technique”, A. Lazarowska, M. Grinberg.
 10. “Infuence of high pressure on Sr2SiO4: Eu2+ luminescence”, J. Barzowska.
 11. “High pressure evolution of CaWO4: Pr3+ luminescence”, S. Mahlik.
 12. “Investigation of spectroscopic properties of Cs2NaYCl6:UO2 2+ and Cs2GeF6:UO2 2+ crystals. Vibronic Structure of UO2 2+ in a cubic host”, M. Behrendt, M. Grinberg, M. Karbowiak.
 13. “Optical properties of Eu3+ ions in a nano-scale zinc tungstates- white light emitting luminophors”, M. Guzik, E. Zych.

International Conference on Optical Materials and Devices, August 28-31, 2011 Vilnius, Lithuania

 1. “Artificial lighting. The past and the future”, E. Zych, A. Dobrowolska.
 2. “UV-Vis Spectroscopyof CaYAlO4:Eu Novel Red Phosphor for White LEDs“, A. Dobrowolska, E. Zych, M. Czechańska.

2012

International Conference of Luminescence and its Applications (ICLA-2012), February 7-10, 2012, Hyderabad, India

 1. “Syntheses and Characterization of nano Ca1-xMgx(Al1-yGay)2O4: Eu3+  Phosphors”, P. J. Dereń, R. Pązik, A. Watras.
 2. “Luminescence of CaWO4: Pr3+ and CaMoO4: Pr3+  at ambient and high hydrostatic pressure”, S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli.

XIX Ural International Winter School on the Physics of Semiconductors, February 20-25, 2012, Ekaterinburg, Russia

 1. “High pressure induced local symmetry changes in Pr3+ doped materials”, M. Grinberg, A. Lazarowska, S. Mahlik, M. Krośnicki, M. Malinowski.

Phosphor Global Summit, March 20-22, 2012, Scottsdale, AZ, USA

 1. “Multicolor Luminescence from Ca3Y2Si3O12:Eu2+,Eu3+ Material”, A. Dobrowolska, E. Zych.
 2. “Silicate Hosts Activated Simultaneously with Eu2+ and Eu3+ Ions”, A. Dobrowolska, E. Zych.
 3. “Single phosphates as luminophors for high power WLEDs”, J. Cybinska, C. Lorbeer, E. Zych, A.V. Mudring.

4th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths: Photonic Materials and Devices (PRE’12), March 28–30, 2012, Kyoto, Japan

 1. “Impurity trapped excitons under high hydrostatic pressure”, M. Grinberg.
 2. “High pressure luminescence spectra of CaMoO4:Ln3+ (Ln= Pr, Tb)”, S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli.
 3. “Spectroscopic characterization of Ca3Y2(SiO4)3:Eu at ambient and high hydrostatic pressure”, A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, A. Dobrowolska, E. Zych.

PhoBia Annual Nanophotonics International Conference “PANIC”, April 25-27, 2012, Wrocław, Poland

 1. “Luminescence properties of Ca9Al(PO4)7 doped with Eu2+ and Eu3+ ions”, A. Watras, R. Pązik, K. Maleszka-Bagińska, P. J. Dereń.
 2. “Nitridosilicates phosphors for white LEDs”, D. Rudnicka, P. Głuchowski, W. Stręk, P. J. Dereń.

1st Annual World Congress of Advanced Materials (WCAM) – Beijing International Convention Center, June 6-8, 2012, Beijing, China

 1. “High pressure study of localized states related to Ln3+ and Ln2+ ions in solids”, M. Grinberg.

2012 International Conference on Defects in Insulating Materials (ICDIM), June 24-29, 2012, Santa Fe New Mexico, USA

 1. “Influence of pressure on energetic structure and relaxation processes in Ln3+, Ln2+  ions in solid matrices”,  M. Grinberg.
 2. “High pressure effect on energy structure of Sr2SiO4:Eu2+ and Ba2SiO4:Eu2+”, K. Szczodrowski, J. Barzowska, M. Grinberg, M. Krośnicki, A. Baran.
 3. “Time evolution of Sr2SiO4:Eu2+ luminescence”, J. Barzowska, K. Szczodrowski, M. Grinberg, S. Mahlik, A. Chruścińska, R. Piramidowicz, K. Anders.

8th International Conference on f-elements, August 26-31, 2012, Udine, Italy

 1. “Luminescence properties of Ca9Al(PO4)7 doped with Eu2+ and Eu3+ ions”, A. Watras, R. Pązik, K. Maleszka-Baginska, K. Zawisza, P. J. Dereń.
 2. “Luminescence properties and emission quenching processes in Eu3+-doped La2CaB10O19”, R. Pązik, K. Zawisza, A. Watras, K. Maleszka-Bagińska, P. Boutinaud, R. Mahiou, P. J. Dereń.
 3. ”Luminescent properties of Ho3+ ions in LaAlO3 nano-perovskites”, K. Lemański, P. J. Dereń.
 4. “Nitridosilicates phosphors for white LED”, D. Rudnicka, P. Głuchowski, W. Stręk P. J. Dereń.
 5. “Tuning the quantum efficiency of the rare earth emission in MgAl2O4 spinel by cation exchange”, P. J. Dereń, D. Rudnicka, K. Maleszka-Bagińska, A. Watras, R. Pązik.
 6. “Spectroscopy and Structure of LnIII Complexes with Sulfonylamidophosphate-Type Ligands as New Sensitizers of Visible and Near-Infrared Luminescence”, V. M. Amirkhanov, V. A. Trush, T. Krachko, E. Kasprzycka, L. B. Jerzykiewicz, P. Gawryszewska.
 7. “Luminescence of CaWO4: Pr3+  and CaMoO4: Pr3+  at ambient and high hydrostatic pressure”, S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli.
 8. “Spectroscopic characterization of β-Ca2SiO4 :Eu3+ and β-Ca2SiO4 :Eu2+ at ambient and high hydrostatic pressure”, A. Baran, J. Barzowska, S. Mahlik, K. Szczodrowski, M. Grinberg.
 9. “Luminescence dynamics of CaWO4 and CaMoO4 doped with Tb3+ and Pr3+ under high hydrostatic pressure”, S. Mahlik, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli.

9th Conference on Functional and Nanostructured Materials, August 23-27, 2012, Egina, Greece

 1.  “High pressure study of localized states related to Ln3+ and Ln2+ ions in solids”, M. Grinberg.

The Third International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices ICOM 2012, September 3-6, 2012, Belgrade, Serbia

 1. “Luminescence properties and emission quenching processes in Eu3+-doped Ca9Al(PO4)7”, R. Pązik, K. Zawisza, A. Watras, K. Maleszka-Bagińska, P. Boutinaud, R. Mahiou, P. J. Dereń.
 2. “ZnAl2O4:Cr3+ nanopowders as new storage phosphor”, P. J. Dereń,  D. Rudnicka, A. Watras, G. Sraiki, B. Viana.
 3. “Luminescence properties of new red phosphor KCa(PO3)3 doped with Eu3+ ions”, A. Watras, P. J. Dereń, A. Matraszek, I. Szczygieł, J. Hanuza.
 4. “Spectroscopic properties of Eu3+ in the Mg2Si5Al4O18 cordierite polycrystalline powders”, K. Maleszka-Bagińska, A. Watras, R. Pązik, P. J. Dereń.
 5. “Luminescent properties of Dy3+ ions , in CaTiO3 nano-perovskites”, K. Lemański, P. J. Dereń.
 6. “Spectroscopic properties of Ti4+ - doped ZnAl4O4”, D. Rudnicka, M. Mączka, M. Ptak.

8th International Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation – LUMDETR 2012, September 10–14, 2012, Halle (Saale), Germany

 1. “Conversion of VUV to visible light and the structure of the d levels in K5Li2GdF10: Dy”, P. Solarz.
 2. “Afterglow Luminescence of BaHfO3:Eu,M (M= K, Sr, Ca) Powders”, A. Dobrowolska, E. Zych.
 3. “Luminescence of CaWO4: Pr3+ and CaWO4:Tb3+ at ambient and high hydrostatic pressure”, M. Grinberg, S. Mahlik, M. Behrendt, E. Cavalli, M. Bettinelli.

XI International Krutyń Summer School 2012 „Cutting Edge Luminescent Materials: Shifting the Frontiers”, September 23-29, 2012, Krutyń, Poland

 1. “Spectroscopic properties of Eu3+ doped cordierite (Mg2Si5Al4O18) polycrystalline powders”, K. Maleszka–Bagińska,  A. Watras, R. Pązik, P. J. Dereń.
 2. “Spectroscopic properties of ZnAl2O4 doped with Tb3+, Pr3+ “, D. Rudnicka, W. Walerczyk, P. J. Dereń.
 3. “Study of the Cr3+ → Nd3+ energy transfer in LaAlO3 nanocrystals”, B. Bondzior, D. Rudnicka, P. J. Dereń.
 4. “Anti-Stokes emission”, P. J. Dereń.
 5. “Lasers and medicine”, P. J. Dereń.
 6. “Luminescent Materials for Lighting and Solar Cells”, P. J. Dereń.
 7. “Dimethyl (4-methylphenylsulfonyl) amidophosphates a new sensitizer of visible and near-infrared luminescence in Ln3+ complexes”, E. Kasprzycka, V. A. Trush, L. Jerzykiewicz, T. Krachko, V. M. Amirkhanov, P. Gawryszewska.
 8. “High pressure luminescence and time resolved spectra of CaMoO : Pr3+”, S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli.
 9. “High pressure luminescence spectra of Eu2+ activated nitridosilicates derived phosphors”, A. Lazarowska, S. Mahlik, M. Grinberg, T. C. Liu, R. S. Liu.
 10. 10.  “High pressure luminescence of β-Ca2SiO4 doped with Eu3+ and Eu2+”, A. Baran, J. Barzowska, S. Mahlik, K. Szczodrowski, M. Grinberg.

6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology IWAMSN 2012, October 30 – November 2, 2012, Ha Long City, Vietnam

 1. “Spectroscopic properties of Eu2+  in a polycrystalline cordierite powder”, K. Maleszka-Bagińska, A. Watras, R. Pązik, P. J. Dereń.
 2. “Luminescence properties of new red phosphor KYP2O7 doped with Eu3+  ions”, A. Watras, R. Pązik, P. J. Dereń.
 3. “Energy Transfer from NIR to UV-VIS in new Yb3+ and Er3+ co-doped ZnGa2O4 Nanophosphor”, R. Pązik,  Z. Piotrowska, A. Watras, R.J. Wiglusz, P. J. Dereń.
 4. “Synthesis and luminescence properties of β – sialon doped with Eu2+”, D. Rudnicka, A. Watras, P. J. Dereń.
 5. “Lighting the Future”, P. J. Dereń.
 6. “Spectroscopy and Structure of LnIII Complexes with Sulfonylamidophosphate-Type Ligands as New Sensitizers of Visible and Near-Infrared Luminescence”, V. M. Amirkhanov, V. A. Trush, T. Krachko, E. Kasprzycka, L. B. Jerzykiewicz, P. Gawryszewska.
 7. “Y2Si2O7 and (Ca,Sr)2Y8(SiO4)6O2 based phosphors for white LED”, J. Sokolnicki.

2013

International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT-Asian 2013), March 13–15, 2013, Wuhan, China

 1. “High pressure study of the ground states of Ln3+ and Ln2+ ions in solids”, M. Grinberg.

XI Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa ELTE 2013”, April 16 – 20, 2013, Ryn, Polska

 1. “Własności spektroskopowe krzemianów domieszkowanych jonami Eu3+ oraz Eu2+”, A. Baran, J. Barzowska, M. Grinberg, S. Mahlik, K. Szczodrowski.
 2. „Wpływ wysokiego ciśnienia na właściwości luminescencyjne wybranych krzemianów metali ziem alkalicznych”, J. Barzowska, K. Szczodrowski, M. Grinberg.

3rd International Conference on RARE EARTH MATERIALS (REMAT) Advances in Synthesis, Studies and Applications, 26-28 April, 2013, Wrocław, Poland

 1. “Temperature induced emission quenching processes in Eu3+ doped KYP2O7”, R. Pązik, A. Watras, J. Chybziński, P. J. Dereń.
 2. “Luminescence properties of new intensive red phosphor Na3Mg2P5O16 doped with Eu3+ ions”, A. Watras, P. J. Dereń, A. Matraszek, I. Szczygieł, J. Hanuza.
 3. 5D4 and 5D3 Tb3+ up-conversion luminescences in Tb3+, Yb3+ co-doped CaAl4O7”, M. Puchalska, E. Zych, M. Sobczyk, A. Watras.
 4. “Spectroscopic properties of K4SrSi3O9 doped with Eu3+”, D. Rudnicka, P. J. Dereń.
 5. “Spectroscopic and structural properties of MgAl2O4: Nd3+ nanopowders and ceramics”, K. Lemański, P. J. Dereń, W. Walerczyk, R. Boulesteix, R. Epherre, A. Maitre.
 6. “Luminescent properties of K2Ca2Si2O7 doped with Eu3+ ions”, W. Walerczyk, P.J. Dereń.
 7. “NEW LOKS”, P.J. Dereń.
 8. “On energy transfer in K5Li2GdF10: Eu, Tb, Dy”, P. Solarz, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski.
 9. “Spectroscopic Prominences Of Defects In Lu2O3:Tb, Hf”, D. Kulesza, E. Zych.
 10. “(Me) 2Y8(SiO4)6O2 (Me=Ca, Sr) Based Phosphors for White LEDs”, J. Sokolnicki, E. Zych.
 11. “Some comments on compensation of Eu3+ ions in Ca2+ sites in β-Ca2SiO4 doped with europium”, A. Baran,  J. Barzowska, K. Szczodrowski, M. Grinberg.
 12.  “Ab initio theoretical study of electronic structure of Pr3+ doped CaF2” M. Krośnicki.
 13. “Optical properties of Nd3+ ions in nanoparticulated lanthanum phosphates”, J. Cybińska, M. Guzik, Ch. Lorbeer, Y. Guyot, G. Boulon, E. Zych, A.V.-Mudring.
 14. “Alkalaine earth nanofluorides incorporating trivalent lanthanide ions”, C. Lorbeer, F. Behrends, J. Cybińska, H. Eckert, A.-V. Mudring.
 15. “Spectroscopic properties of new cubic tungstates doped with Eu3+ and Yb3+ ions”, M. Guzik, K. Bartosiewicz, M. Bieza, J. Iwańska, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.

ERICE SCHOOL 2013 NANO-STRUCTURES FOR OPTICS AND PHOTONICS, Optical Strategies for Enhancing Sensing, Imaging, Communication, and Energy Conversion A NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE , July 4-19, 2013, Erice, Sicily, Italy

 1. “Spectroscopic properties of new cubic tungstates doped with Eu3+ and Yb3+ ions”, M. Guzik, K. Bartosiewicz, M. Bieza, J. Iwańska, E. Zych, G. Boulon, Y. Guyot.

The Fourth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, July 14–19, 2013, Gdańsk, Poland

 1. “Spectroscopic and structural properties of violet-blue whitlockite-related phosphor Sr9In(PO4)7 doped with Eu2+ ions”, A. Watras, R. Pązik, P. J. Dereń.
 2. “Synthesis and luminescence properties of red phosphor K4BaSi3O9: Eu3+ ”, D. Rudnicka, M. Stefański, P. J. Dereń.
 3. “Luminescent properties of europium ions in CaAl2SiO6:Eu2+ nanocrystals”, W. Walerczyk, K. Lemański, P. J. Dereń.
 4. “Phosphors for LED”, P. J. Dereń.
 5. “Modified carbothermal synthesis and luminescence properties of α – sialon doped with Eu2+”, W. Walerczyk, P. J. Dereń.

18th International Conference on Dynamical Processes in Excited States of Solid (DPC’13), August 4–9, 2013, Fuzhou, China

 1. “Pressure and temperature evolution of SrxBa1-x(NbO2)3: Pr3+, x=1/2 and 1/3 luminescence”, S. Mahlik, A. Lazarowska,     A. Speghini, M. Bettinelli, M. Grinberg.
 2. “Spectroscopic evidence for pressure induced phase transition in La2MoO6:Eu3+”, M. Behrendt, S. Mahlik, M. Grinberg, S. I. Kim, H. J. Seo.
 3. “High pressure and time resolved luminescence spectra of LiMgPO4:Eu2+, Eu3+ phosphor”, A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, S. I. Kim, H. J. Seo.

XV International Feofilov Symposium on spectroscopy of crystals doped with rare earth and transition metal ions, Kazan-2013, September 16 – 20, 2013, Kazan, Russia

 1. “Spectroscopic properties of new cubic tungstates doped with Eu3+ and Yb3+ ions”, M. Guzik, K. Bartosiewicz, M. Bieza, J. Iwańska, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.

6th International Symposium on Lasers, Scintillators and Non-Linear Optical Materials (ISLNOM-6), October 20-23, 2013, Shanghai, China

 1. “Spectroscopic properties of new cubic tungstates doped with Eu3+ and Yb3+ ions”, M. Guzik, K. Bartosiewicz, M. Bieza, J. Iwańska, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.
 2. “Rare earth-doped new tungstates and molybdates for optical materials, including nanomaterials”, M. Guzik, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, J. Legendziewicz, G. Boulon.
 3. „First development of Nd3+-doped La2Mo2O9 molybdate as optical material”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz,Y. Guyot, G. Boulon.

Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, SIOM, Chinese Academy of Sciences, October 28, 2013, Shanghai, China

 1. „Rare earth-doped new tungstates and molybdates for optical materials, including nanomaterials”, M. Guzik, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, J. Legendziewicz, G. Boulon.

2nd International Workshop on Persistent and Photostimulable Phosphors (IWPPP 2013), November 17-21, 2013, Guangzhou, China

 1. “Mechanism of Energy Storing in Lu2O3:Tb,Hf Storage Phosphor”, D. Kulesza, P. Bolek, E. Zych.

VII International Scientific Conference in Chemistry Kyiv-Toulouse, June 2-7, 2013, Kiev, Ukraine

 1. “(Me)2Y8(SiO4)6O2 (Me=Ca, Sr) Based Phosphors for White LEDs”, J. Sokolnicki, E. Zych.
 2. “Photophysics and crystal structure of new lanthanide complexes with sulfonylamidophosphates”, P. Gawryszewska,  V. A. Trush, T. Krachko, E. Kasprzycka, L. B. Jerzykiewicz, V. M. Amirkhanov.

2014

5th International Workshop on PHOTOLUMINESCENCE IN RARE EARTHS: PHOTONIC MATERIALS AND DEVICES (PRE’14), May 14-16, 2014, San Sebastian, Spain

 1. “Rare earth-doped tungstates-based optical materials of cubic structure”, M. Guzik, M. Bieza, E. Zych, G. Boulon, Y. Guyot, E. Tomaszewicz.
 2. „First development of Nd3+-doped La2Mo2O9 molybdate as optical material”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, G. Boulon.

International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering OMEE, May 26-30, 2014, Lviv, Ukraine

 1. “Charge transfer  and  europium trapped exciton states  in Eu3+/Eu2+ doped phosphors”, A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, J. Barzowska, K. Szczodrowski, S. I. Kim, H. J. Seo.

27th Rare Earth Research Conference 2014, Squaw Valley, June 22-26, 2014, CA, USA

 1. “Highly luminescent nanoscale phosphates”, J. Cybińska, E. Zych, A. V. Mudring.
 2. „Rare earth-doped tungstates-based optical materials of cubic structure”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.

XXVI. Terrae Rarae 2014, July 6-8, 2014, Cologne, Germany

 1. “Rare earth-doped tungstates-based optical materials of cubic structure”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.

17th International Conference on Luminescence ICL, July 13-18, 2014 Wrocław, Poland

 1. “Compensation mechanisms and the Fermi level in Eu3+/Eu2+ doped phosphors”, A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, J. Barzowska, K. Szczodrowski, S. I. Kim, H. J. Seo.
 2. “Spectroscopic investigations of Ce3+ doped Y3Al5O12-xN2x/3 host lattice”, J. Sokolnicki, E. Zych.
 3. “Ce3+ or Ce3+/Mn2+ doped silica and germania based oxynitrides for white LEDs”, D. Pasiński, J. Sokolnicki, E. Zych.
 4. “Photoluminescence properties of Ce3+, Mn2+ co-doped CaAl2B2O7 phosphor”, M. Puchalska, E. Zych.
 5. “Spectroscopy and structure of Ln3+ complexes with dimethyl 2-naphthylsulfonylamidphosphate as new light converting molecular devices”, E. Kasprzycka, V. A. Trush, V. M. Amirkhanov,  L. Jerzykiewicz, P. Gawryszewska.
 6. “The role Of Ta And Nb in shaping thermoluminescent properties of Lu2O3:Tb, Ta and Lu2O3:Tb, Nb ceramics”, D. Kulesza, E. Zych.
 7. “Spectroscopic properties of LaZnPO polycrystals doped with Nd3+ ions”, K. Lemański, M. Babij, P. J. Dereń.
 8. “Spectroscopic properties of Ca9NaMg(PO4)7: Eu2+ prepared by the citric route. Novel phosphor for WLEDs”, A. Watras, R. Pązik, P. J. Dereń.

Ettore Majorana Foundation and Center for Scientific Culture, WORKSHOP ON COMPLEX LUMINESCENCE PHENOMENA IN INORGANIC MATERIALS, July 30 – August 5, 2014, Erice, Sicily, Italy

 1. “Rare earth-doped tungstates and molybdates-based optical materials of cubic structure”, M. Guzik, M. Bieza, E. Zych, E. Tomaszewicz, G. Boulon, Y. Guyot.
 2. “High pressure study of Ln3+ and Ln2+ in solids”, M. Grinberg, M. Behrendt, K. Szczodrowski, S. Mahlik, B. Grobelna, A. Lazarowska, A. Baran, J. Barzowska, A. Speghini, M. Bettinelli, R. S. Liu, H. J. Seo, M. F. Reid.

16th International Conference High Pressure on Semiconductor Physics, August 6 – 8, 2014, Mexico City, Mexico

 1. “High pressure study of Ln3+ and Ln2+ in solids”, M. Grinberg, M. Behrendt, K. Szczodrowski, S. Mahlik, B. Grobelna, A. Lazarowska, A. Baran, J. Barzowska, A. Speghini, M. Bettinelli, R. S. Liu, H. J. Seo, M. F. Reid.

5th International Congress on Ceramics, August 17-21, 2014, Beijing, China

 1. “Ce3+ or Ce3+, Mn2+ doped Ca3Sc2Si(Ge)3O12 and Ca3Sc2Si(Ge)3O12-xN2/3x Garnets for White LEDs”, D. Pasiński,  J. Sokolnicki, E. Zych.
 2. “Optical properties of Y3Al5O12-xN2x/3 garnet doped with Ce3+”, J. Sokolnicki, E. Zych.
 3. “Luminescence and energy transfer processes in Bi3+, Eu3+ doped CaAl4O7”, M. Puchalska, E. Zych.

11th International Conference and Workshop on Functional and Nanostructured Materials, September 1–5, 2014, Camerino, Italy

 1. “Heteroatom modified silica as a suitable co-dopant precursor in synthesis of silicate phosphors”, K. Szczodrowski, J. Barzowska, N. Górecka, K. Anders, R. Piramidowicz, M. Grinberg.

XV International Feofilov Symposium, September 16-20, 2014 Kazan, Russia

 1. “Determination of energies of  localized states related to Ln3+ and Ln2+ ions with respect to bandgaps of the host by high pressure spectroscopy”, M. Grinberg.

II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, September 7-10, 2014, Wrocław, Poland

 1. “Nowe luminofory germanianowe o strukturze granatu dla białych diod LED”, D. Pasiński, J. Sokolnicki, E. Zych.
 2. “Właściwości luminescencyjne CaAl2B2O7 domieszkowanego jonami Ce3+ i Mn2+”, M. Puchalska, E. Zych.
 3. “Nowe regularne molibdeniano-wolframiany dotowane jonami ziem rzadkich jako potencjalne materiały laserowe”, M. Bieza, M. Guzik, E. Zych, E. Tomaszewicz, G. Boulon, Y. Guyot.

Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences (SICAS), September 26, 2014, Shanghai, China

 1. “Rare earth-doped tungstates and molybdates-based optical materials of cubic structure”, M. Guzik, M. Bieza, E. Zych, E. Tomaszewicz,  G. Boulon, Y. Guyot.

International Symposium for Phosphor materials and Applications (Phosphor Sfari), November 8-10, 2014  Guangzu, China 

 1. “Compensation mechanisms and energy of the fermi level in Ln3+/Ln2+ doped phosphors”, M. Grinberg.

10th Laser Ceramics Symposium (LCS), December 1-5, 2014, Wrocław, Poland

 1. “Compensation Mechanisms and Energy of the Fermi, Level in Lnα+ and Ln(α-1)+ Doped Phosphors”, M. Grinberg.
 2. “New luminescent features in old phosphor – the case of SrS:Ce sintered pellets”, D. Kulesza, K. Fiączyk, A. Wiatrowska, E. Zych.
 3. “Towards new ceramic optical materials based on rare earth-doped cubic tungstates/molybdates compounds”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.
 4. “First investigations of cubic Yb3+-doped La2MoWO9 for optical ceramics”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.

2015

International Conference on Luminescence and its Applications (ICLA 2015), February 9-12, 2015, Bangalore, India

 1. “On Generation and Controlling of a New Red Ce3+ Emission in SrS:Ce”, D. Kulesza, K. Fiączyk, A. Wiatrowska, E. Zych.

International Conference on Frontiers of Polymers & Advanced Materials, March 29 – April 02, 2015, Marrakesh, Morocco

 1. “Towards new optical ceramics based on rare earth-doped cubic tungstates/molybdates”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.

International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2015), June 24-28, 2015, Wrocław, Poland

 1. “Spectroscopy and structure of Ln3+ complexes with naphthylsulfonylamidophosphates as new light converting molecular devices”, E. Kasprzycka, V. A. Trush, L. Jerzykiewicz, V. M. Amirkhanov, P. Gawryszewska.

Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference “Chemistry over the horizon”, June 28 – July 1, 2015, Wrocław, Poland

 1. “Spectroscopy and structure of Ln3+ complexes with naphthylsulfonylamidophosphates as new light converting molecular devices”, E. Kasprzycka, V. A. Trush, L. Jerzykiewicz, V. M. Amirkhanov, P. Gawryszewska.

5th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (5th IWASOM), July 19-24, 2015, Gdańsk, Poland

 1. “SrS:Ce. An Old Phosphor with New Functionalities”, D. Kulesza, E. Zych.
 2. “Luminescent properties of GdZnPO polycrystals doped with Nd3+ ions”, K. Lemański, M. Babij, P. J. Dereń.

Pierwsze polsko-francuskie forum nauki i innowacji, July 1, 2015, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Poland

 1. “New Nd3+, Eu3+ and Yb3+ – doped optical materials based on molybdate/tungstate matrices”, M. Guzik, Y. Guyot, G. Boulon, E. Tomaszewicz, M. Bieza, E. Zych, J. Legendziewicz.

4th International Conference on Physics of Optical Materials and Devices (ICOM 2015), August 31 – September 04, 2015, Budva, Montenegro

 1. “Relationship between structure and luminescence properties in Ce3+ or Ce3+, Mn2+-doped garnet phosphors for use in white LEDs”, D. Pasiński, E. Zych, J. Sokolnicki.
 2. “High-Temperature sintering of SrS:Ce towards the new Red-IR Ce emission”, D. Kulesza, K. Fiączyk, J. Cybińska, A. Wiatrowska, E. Zych.
 3. “Controlling the morphology of YPO4:Eu3+ by chemical processing parameters”, J. Cybinska.
 4. “First investigations of cubic Yb3+-doped La2MoWO9 cubic nano- and micro-crystalline towards optical ceramics”, M. Bieza, M. Guzik, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.
 5. “LuPO4:Eu Sintered Ceramics – an old Phosphor with New Luminescent Functionalities”, J. Zeler, J. Cybińska, E. Zych.
 6. “Spectroscopic properties of YZnPO polycrystals doped with Nd3+ ions”, K. Lemański, M. Babij, P. J. Dereń.

9th International Conference on f-elements (ICfE), September 6-9, 2015, Oxford, UK

 1. “Study of the photophysics of lanthanide complexes with sulphonylamidphosphate type ligands”, E. Kasprzycka, V. A. Trush, V. M. Amirkhanov, L. Jerzykiewicz, A. N. Carneiro, O. L. Malta, J. Legendziewicz, P. Gawryszewska.

4th French-German Oxide-Crystal-/Dielectrics-/Laser crystal-Workshop”, September 10-11, 2015, Saint-Louis, France

 1. “Towards new ceramic optical materials based on rare earth-doped cubic tungstates/molybdates”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz,  Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.

4th International Conference on RARE EARTH MATERIALS Advances in Synthesis, Studies and Applications, October 26-28, 2015, Zamek Topacz, Ślęza/Wrocław, Poland

 1. “The singlet energy transfer in the sensitization of Eu3+ and Tb3+ luminescence by sulphonylamidophosphate ligands”, E. Kasprzycka, V. A. Trush, V. M. Amirkhanov, L. Jerzykiewicz, O. L. Malta, J. Legendziewicz, P. Gawryszewska.
 2. “Towards optical ceramics based on Yb3+ ion- doped molybdato-tungstates”, M. Guzik, M. Bieza, E. Tomaszewicz, Y. Guyot, E. Zych, G. Boulon.
 3. “Comparison of the Nd3+ spectroscopic properties in MZnPO (M: La, Gd, Y) polycrystal hosts”, K. Lemański, M. Babij, M. Ptak, Z. Bukowski, P. J. Dereń.

Conference on Bio-Medical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2015), June 18–20, 2015, Athens, Greece

 1. “Phosphors Processing and their Properties. The case of SrS:Ce”, D. Kulesza, K. Fiączyk, A. Wiatrowska, E. Zych.